เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ



 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ