แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน