ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการปรับทัศนะคติและวิธีคิดในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานร่วมมือภายใน และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Outward Mindset) รายละเอียดหลักสูตร