การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำรอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2561 การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำรอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2561
 แบบประเมินประสิทธิภาพฯ ลูกจ้างประจำ
 เอกสารแนบเลื่อนค่าจ้าง_1 ต.ค.61