การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2561 1.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2561
 2.คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 3.แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 4.คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 5.แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการ
 6.แบบฟอร์มการเลื่อนเงืนเดือน
 7.หนังสือเวียน ว.7 ฐานในการคำนวณ
 8.ว.347 หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงกว่าตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง