คำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 2560 ปกคำรับรองฯ ปี 2560
 รายละเอียดคำรับรองฯ กบค.2560