ประกาศกำหนดระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกาศ อ.ก.พ. กรม