เกณฑ์การประเมินสมรรถนะกรม สบส. (ปรับปรุง พย. 2559) หน้าปก
 สารบัญ
 รายละเอียดการประเมินสมรรถนะ
 เกณฑ์สมรรถนะหลัก และลักษณะตำแหน่ง
 ตารางค่าคาดหวังของ สำนักงาน ก.พ.
 ว.27 (สำนักงาน ก.พ)