ชื่อเอกสาร การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 2 (1 ต.ค.2560) ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ รอบ 2-60
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือน
 ว.347 หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
 หนังสือเวียน เลื่อนเงินเดือน รอบ 2 ณ 1 ต.ค.60
 หนังสือเวียน ว.7 ฐานในการคำนวณ
 ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือน รอบ 2-60