ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนังสือเวียนรับสมัคร-ภายในกรม สบส.
 หนังสือเวียนรับสมัคร-ภายในกระทรวงสาธารณสุข
 ประกาศรับสมัครเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ
 ใบสมัคร