ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข กำหนดเป็นตำแหน่งของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนังสือเวียนภายในกระทรวงสาธารณสุข
 หนังสือเวียนภายกรม สบส.
 ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณากลั่นกรองฯ