เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (13 ตำแหน่ง) เกณฑ์คัดเลือกฯ อำนวยการ ระดับสูง (13 ตำแหน่ง)