ขอเสนอทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น 2.5 ปี)คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี ขอเสนอทุนการศึกษาต่อปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น 2.5 ปี)คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี