ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์คัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ตำแหน่ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์