รายการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริต (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับตามComment_รายการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการป้องกันการทุจริต (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564