ขนาดอักษร


" //**--**// กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และวิศวกรปฏิบัติการ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 "
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเวียน/กฎระเบียบ
ทุน/ฝึกอบรม
สมัครสอบ/โอนย้าย
คลังข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอเชิญชวนคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลคนดีศรี สบส. ปี พ.ศ. 2560

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.ค. 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ฯ หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.ค. 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน”

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.ค. 2560

ดูทั้งหมด

People Excellence กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศโดย วันที่ 05 ก.ค. 2560

ดูทั้งหมด
คำสั่ง/ประกาศกรมฯ
แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ
แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
หน่วยงานภายในกรมฯ
คำรับรองหน่วยงาน
Q&A
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ıza นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560