ขนาดอักษร


" กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในลำดับถัดไป จำนวน 2 ตำแหน่ง (ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560) และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ในลำดับถัดไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ "
ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
จัดซื้อจัดจ้าง
กฎระเบียบด้าน HR
ทุน/ฝึกอบรม
คลังข้อมูล

หนังสือเวียน สำนักงาน ก.พ.

ประกาศโดย วันที่ 08 ส.ค. 2561

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.

ประกาศโดย วันที่ 08 ส.ค. 2561

ดูทั้งหมด

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 2561-2564

ประกาศโดย วันที่ 18 ก.ย. 2561

ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005923 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560